Avustuksen jakoperusteet

På svenska

Seurantaloasiain neuvottelukunta on sopinut noudatettavaksi seuraavia seurantalojen korjausavustusten jakoperusteita:

 1. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta. (Suomen Kotiseutuliiton ohje 18.8.2010)
   
 2. Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan niiden seurantalojen korjaus, jotka on mainittu valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaisessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa.
   
 3. Seurantalon runsas ja monipuolinen käyttö sekä omistajayhdistyksen aktiivisuus ovat tärkeitä avustusta puoltavia tekijöitä.
   
 4. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ovat avustuksen saamisen edellytys. Pääsuunnittelijalta edellytetään hankkeen vaatimaa ammattitaitoa ja pätevyyttä. Korjausten korkeatasoista suunnittelua edistetään myöntämällä avustuksia perusteltuihin suunnittelukustannuksiin.
   
 5. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon korjaustöiden kiireellisyys.
   
 6. Avustuksilla edistetään korjaustöiden kohtuullisen nopeaa valmistumista. Samoin tavoitteena on osakokonaisuuksien toteuttaminen kerralla yhtäjaksoisesti. Tätä tuetaan myöntämällä kerralla riittävän suuria avustuksia.
   
 7. Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon alueelliset ja kielelliset näkökohdat.
   
 8. Keskusjärjestöjen jäsenyhdistysten omistamien talojen määrä ja korjaustarve otetaan suuntaa antavana huomioon avustusten jaossa.