Användning och utredning

Suomeksi

Nedan redogörs kortfattat för olika anvisningar om och villkor för ansökande om och utnyttjande av renoveringsbidraget. Dessa definieras närmare i avtalet som bidragets beviljare och mottagare tecknar.

Avtal
Bidragsmottagaren och Finlands Hembygdsförbund sluter ett avtal om beviljande och användning av bidraget samt om kontroll av användningen och dess villkor. Avtalet träder i kraft och bidraget kan betalas när båda parterna har godkänt avtalet.

Ändring av användningsändamålet
Bidraget ska användas för det ändamål som det har beviljats för och som har antecknats i avtalet. Om man vill ändra på användningsändamålet, måste detta avtalas med en byggnadsforskare vid Finlands Hembygdsförbund innan arbeten inleds. Ändringar görs vanligen skriftligt.

Bidragsmottagaren förbinder sig till att meddela om föreningshuset överlåts till en annan, om verksamheten läggs ned, om föreningshusets användningsändamål ändras eller om egendomen skadas eller förstörs.

Utbetalning av bidraget
Bidraget betalas till den sökandes bankkonto i två delbetalningar. Den första delbetalningen betalas utan separat begäran i samband med att bidraget beviljas efter att bidragsmottagaren har lämnat in det undertecknade avtalet till Finlands Hembygdsförbund.

Det återstående beloppet utbetalas på basis av en utredning som lämnas in efter att renoveringen har slutförts eller när de arbetsobjekt eller en del av de arbetsobjekt, för vilka bidraget beviljats, har slutförts.

Bidragets användningstid
Bidraget kan användas för godkända utgifter som uppstått samma år som bidraget har beviljats samt under två efterföljande kalenderår.

Om bidragsmottagaren inte har använt bidraget under den tid som bidraget har beviljats för, ska återstående bidrag återbetalas.

Utredning över bidrag som använts
Mottagaren förbinder sig till att lämna in en utredning över användningen av bidraget senast vid det datum som anges i avtalet. Utredningen ges på Finlands Hembygdsförbunds blankett B:2.

Till utredningenmåste bifogas en separat verksamhetsgranskningsberättelse om användningen av bidraget. I dokumentet föreningens verksamhetsgranskare reder ut hur mycket av understödet har använts och till vilka arbeten och att redovisade kostnaderna kan verifieras via föreningens bokföring. Verksamhetsgranskaren undertecknar dokumentet. Det räcker alltså inte att bifoga utdrag från bokföring från föregående år.

Se också: Anvisningar för bidragstagare (pdf)

Återkrav
Om föreningshuset säljs eller överlåts till en privatperson eller ett sådant samfund som inte kan få renoveringsbidrag för föreningshus, kommer återkrav att ställas på det beviljade bidraget. Om byggnaden förstörs och inte ersätts med en ny kan bidraget återkrävas ur försäkringsersättningen. Bidragsmottagaren ska alltid underrätta bidragsbeviljaren om förändringar.

Om projektet inte genomförs enligt avtalet, kan det beslutas att hela bidraget eller en del av det ska återbetalas. Se: Ändring av användningsändamålet.

Om statsbidragsmyndigheten beslutar att ett statsunderstöd ska återbetalas eller återkrävas, förbinder sig bidragsmottagaren till att återbetala bidraget eller en del av det till Finlands Hembygdsförbund och till att betala ränta och dröjsmålsränta på beloppet som återbetalas enligt de principer som stadgas under 24 och 25 § i statsunderstödslagen.

Ett bidrag som beviljats för renoveringsarbeten dödas till fullt belopp på 15 år, ett bidrag för inventarier på 10 år, om avtalet som gäller bidraget inte föranleder annat.

Statsunderstödslag [FINLEX ® - Statens författningsdata]

 

Se också:

Vanliga frågor om bidrag